گنجور

باب نهم

 
سعدالدین وراوینی
سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه
 

در عقاب و آزاد چهره و ایرا

داستان ماهی و ماهی خوار

داستانِ راسو و زاغ

داستانِ پیاده و سوار

شرح آیینِ خسروانِ پارس

رسیدن آزادچهر بمقصد و طلب کردنِ یهه و احوال با او گفتن

صفت کوهی که نشیمن‌گاهِ عقاب بود و شرحِ مجلسِ او

اتّصال آزادچهره بخدمتِ پادشاه و مکالماتی که میان ایشان رفت

رجوعِ آزادچهره بخدمتِ شاه و ایرادِ نصایح

وصیّتِ آزادچهره و ختم کتاب

داستانِ مردِ باغبان با خسرو