گنجور

 
سلطان ولد

گفت از آن پس حسام دین بولد

بعد والد توئی امام و سند

جای او با تو میرسد بنشین

که چو تو نیست عارف و ره بین

گفت نی والده یقین زنده است

مرده جسمش بود که چون ژ نده است

روح او در جوار حق باقی است

از می وصل خود ج قش ساقی است

مؤمنون را نه لایموتون گفت

مصطفی چونکه در معنی سفت

در زمانش بدی خلیفۀ ما

هیچ تغییر نیست بیش ورا

تو بدی چون اما م و ما مأموم

از شه این کرده ایم ما معلوم

اول و آخری خلیفۀ ما

پیشوائی و شیخ در دو سرا

کرد الحاح بیحد آن بینا

که نشاید بجز ترا آنجا

کردمش گونه گون ز جان لابه

بی ریا از دل و ز ب ان لابه

سخنم را ز لطف کرد قبول

شد میسر هر آنچه بد مأمول

همه بودیم زیر سایۀ شاه

ایمن از مکر دیو و سهو و گناه

بعد ده سال ود وز ناگاه او

گشت رنجور و شد بحضرت هو

ماند تنها ولد چو طفل یتیم

زار گشت و نزار شد از بیم

خیره مانند طفل در صحرا

بی پناهی و مشفقی عذرا

از خود امید را برید آن دم

گفت ماندم بچاه ظلمت و غم

سر همیزد ز غصه بر دیوار

از غم هجر آن چنان دلدار

نوحه میکرد بر خود او هردم

که چه خواهم شدن از این ماتم

رهبرم رفت ره چگونه برم

بی وی از دیو سر چگونه برم

بکجا رو نهم کرا گیرم

چه بود چاره چیست تدبیرم

گفتم ای جان پاک اگر رفتی

بتن و زیر خاکدان خفتی

جان پاک تو حاضر است یقین

بر من و جمله ناظر است یقین

نی که بودت بمن عنایتها

نی که کردم ز تو روایتها

نی که بودم چو ترجمان پیشت

روز و شب بهر رهروان بیشت

میرسانیدم از تو من پیغام

بخواص خواص و هم بعوام

وعده های عظیم داده بدی

گفته بودی رهانمت ز خودی

یوسفت را ز حبس چاه کشم

گر اسیر است امیر و شاه کنم

زانکه جان است یوسف و تن چاه

اندر این چاه مانده از اللّه

بخشمت عاقبت ولایتها

نقد و در آخرت ولایتها

نقد فرمای تا شوم ایمن

گردم از خوف فوت آن ساکن

گفت بودم در آب و گل پیدا

رهنما من بطالبان خدا

پیششان بودم و ندیدندم

نگزیدندم و گزیدندم

چونکه پنهان شدم کجا بینند

آوه این قوم چون خ د ا بینند

مگر آیم بصورت دیگر

باز من در جهان بشکل بشر

تا نمایم بهر کسی ره را

کنم آگاه بنده و شه را

که شود مشکلات حل از من

دل و جان هم رهد ز حبس بدن

اولیا مهر آن در این عالم

میرسند ای پسر ز کتم عدم

تا همه در وجود جود کنند

هیزم نفس را چو عود کنند

مس تن را ز کیمیای نظر

بی توقف کنند صافی ز ر

تا بود در جهان ولی خدا

رهنمایست و دستگیر ترا

چون گذشت او بجو یکی دیگر

تا که گردد ترا بحق رهبر

نیست دیگر اگر دگر گفتم

بهر صورت ش مر دگر گفتم

ورنه ایشان همه یکی نوراند

از دوی و سوی قوی دوراند

روحشان چون بهار یکسان است

جسمشان در عدد چو اغصان است

متعدد چو لاله و ریحان

کز بهار اند رسته در بستان

بنگر در بهار ای بینا

در گذر از شمار و یک بین آ

هر که بگذشت خوش ز خوف و رجا

هرچه آن دیدنی است دید آنجا

وانکه می نگذرد از این دو مقام

کور ماند نیابد از حق گام