گنجور

 
وحشی بافقی

ترجیع بند - ما گوشه نشینان خرابات الستیم: ما گوشه نشینان خرابات الستیم - تا بوی میی هست در این میکده مستیم

sunny dark_mode