گنجور

 
وحدت کرمانشاهی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «یکتا و مقدس است خلاق ودود» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
ن
ی

شماره ۱: از عشق خدا گر به سرت شور و نواست

شماره ۲: بی کسب کمال نقص زایل نشود

شماره ۳: هرچند که ذات حق نهان است ز دید

شماره ۴: یکتا و مقدس است خلاق ودود

شماره ۵: از آنچه پسند نیست خودداری کن

شماره ۶: از علم و کمال بهره‌برداری کن

شماره ۷: ذات احدیت است از دیده نهان

شماره ۸: گر طالب مطلوب به هر آیینی