گنجور

 
طغرای مشهدی
 

شمارهٔ ۱: زمزمهٔ کیفیت مقام طریقت گزینی و ترانهٔ حقیقت ایام گوشه نشینی: ز قناعت نخورم غیر هوا در کشمیر - به چنین رزق، کنم شکر خدا در کشمیر

شمارهٔ ۲: چو پنج گنج برآرم، خدیو هفت اقلیم - ز من خزانه دارای گنجه می خواهد

شمارهٔ ۳: طغرا، به تیغ نطق، جهان را گرفته ای - کم نیستی تو هم ز جهانگیر آفتاب

شمارهٔ ۴: بخت باید مرد را در هند پر دیو و پری - بخت اگر آید به سر، موری سلیمانی کند