گنجور

 
طغرای مشهدی

شماره ۱: زمزمه کیفیت مقام طریقت گزینی و ترانه حقیقت ایام گوشه نشینی: ز قناعت نخورم غیر هوا در کشمیر

شماره ۲: چو پنج گنج برآرم، خدیو هفت اقلیم

شماره ۳: طغرا، به تیغ نطق، جهان را گرفته ای

شماره ۴: بخت باید مرد را در هند پر دیو و پری

sunny dark_mode