گنجور

منابع

ویکی‌درج

کتابخانهٔ تصوف

سایت دانشگاه فرانکفورت

ساوه‌سرا

مثنوی طریق التحقیق حکیم سنایی غزنوی به همت دکتر علی محمد مؤذنی

کتابخانهٔ اینترنتی تبیان

سایت علامه اقبال

دیوان بیدل انتشارات نگاه

دیوان قاآنی انتشارات نگاه

ویکی‌نبشته

دیوان کسایی به تصحیح محمدامین ریاحی

منابع دیوان عرفی شیرازی

منابع دیوان شاطر عباس صبوحی

منابع دیوان باباافضل کاشانی

منابع اشعار مهستی گنجوی

سیاوش جعفری

منابع دیوان ابن حسام خوسفی

منابع دیوان حکیم نزاری قهستانی

sunny dark_mode