گنجور

منابع » منابع دیوان ابن حسام خوسفی

اشعار ابن حسام به زحمت و همت آقای محمد ملکشاهی (و همکاری آقای احمد گلندی و سرکار خانم محدثه خاکسار در تایپ اشعار) با استفاده از دیوان ابن حسام خوسفی به اهتمام احمد احمدی بیرجندی و محمدتقی سالک به گنجور اضافه شده است (اطلاعات بیشتر).

sunny dark_mode