گنجور

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » هزلیات » بخش دوم قطعات » شمارهٔ ۱۸ - سالار لولیان

 

سالار لولیان را گفتم برای خرد

از میخ هجو من خر خمخانه را بدرد

گفتا که میخ هجو تو . . . ون خوار آنخرست

. . . ون ما چی خاردان بره کش حرب فشرد

خر فرد بود میره با سهل دیلمی

[...]

سوزنی سمرقندی
 

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » هزلیات » بخش دوم قطعات » شمارهٔ ۱۹ - بد دل و بد طلعت و بد روی و بد دیدار

 

ای کل رواسک کند و سرسر خار

دیو با دیدار تو چو لعبت فرخار

کنگی گنده دهان و گنده ریش و کور

بد دل و بد طلعت و بد روی و بد دیدار

دیگهای مایه تو پر غدد و کرم

[...]

سوزنی سمرقندی
 

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » هزلیات » بخش دوم قطعات » شمارهٔ ۲۰ - عمر عاشق

 

عمر عاشق از آن . . . ون نور دین پرداز

کرد غر آخته بیرون که منم جولاهه

هم کنون بینی کش میر حواله . . . اید

گوید ای غرزن برکش غله نه ماهه

ورنه در . . . ون زنت از نی تا ایر حمار

[...]

سوزنی سمرقندی
 

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » هزلیات » بخش دوم قطعات » شمارهٔ ۲۱ - یاد داری

 

یاد داری آنچه با . . . ون تو کردستم

خانه دهقان سید عبد سید بار

وآنچه بر دکان دادیم از او ستاند

وآنچه در پیشت فرو خواند از هجا اشعار

سر بزی کن سربزی کن گنگ کل کور

[...]

سوزنی سمرقندی
 

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » هزلیات » بخش دوم قطعات » شمارهٔ ۲۲ - جامه نیلی

 

خمخانه را حلال بگفتن بود محال

کان بست ریش لاشه خر بی جل و جوال

هست از سفال جامه نیلی برآمده

اندر سفال جامه نیلی بود حلال

سوزنی سمرقندی
 

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » هزلیات » بخش دوم قطعات » شمارهٔ ۲۳ - خر خمخانه

 

بر درگه شاهنشه صد صاحب بارند

با ثروت قارون همه و قوت قارن

از سر خر خمخانه کسی چونکه نگفست

خوب از چه قبل گوید دهقان مکارن

سردست بسی گر که بنوبت گه خاقان

[...]

سوزنی سمرقندی
 

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » هزلیات » بخش دوم قطعات » شمارهٔ ۲۴ - شعر دلفروزین

 

به آزمایش اگر کوزه ای پر آب کنم

صدا ثنای تو آید ز جوف کوزه من

اگر خلافی رفته است ازین سخن ما را

بباد رفته ثواب نماز و روزه من

بشعر عذب دلفروز من نگر منگر

[...]

سوزنی سمرقندی
 

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲۲ - ای بنده

 

ای بنده طول عمر تو خواهنده از خدا

از بنده یک حدیثک موجز توان شنید

فصل زررز است، بدینگاه دست گیر

چندانکه نیمدانک بزر، رز توان خرید

سوزنی سمرقندی
 
 
۱
۴
۵
۶