گنجور

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۱ - در مدح دستور معظم ناصرالدین طاهربن المظفر گوید

 

ای ملک بهین رکن ترا کلک وزیرستکلکی که فلک قدرت و سیاره مسیرست
کلکیست که در نظم جهان خاصه ممالکتا عدل و ستم هست بشیرست و نذیرست
کلکی که بخواند به صریر آنچه نویسدوین سهل‌ترین معجز آن کلک و صریرست
منسوج لعابش چه نسیجست کزو ملکیکسر همه بر صورت فردوس و سعیرست
اقوال خرد بشنود و راز ببیندزین روی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

امیر معزی » قصاید » شمارهٔ ۷۵

 

فرخ ملک مشرق مهمان وزیرست
والا عضد دولت نزدیک مجیرست
ماه است وزیر و ملک مشرق خورشید
خورشید فروزنده بر ماه منیرست
ابرست وزیر و عضدالدوله دریاست
دریای‌ گهر بخش بر ابر مطیرست
آن در هنر و مردی بی‌یار و همال است
وین درکرم و رادی بی‌مثل و نظیرست
آن‌گاه شجاعت به همه فخر مشار است
وین وقت‌ کفایت به همه خیر مشیرست
با دانش […]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی