گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳۹

 

هر درویشی که در شکست خویش استتا ظن نبری که او خیال اندیش است
آنجا که سراپردهٔ آنخوش کیش استاز کون و مکان و کل عالم پیش است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهارم: در معانی كه تعلّق به توحید دارد » شمارهٔ ۶۸

 

هر جان که به نور قدس پیش اندیش است

از خویش برون نیست همه در خویش است

یک ذرّه خیالِ غیر در باطن تو

تخم دو هزارکوه آتش بیش است


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » مختارنامه » باب بیست و یكم: در كار با حق گذاشتن و همه از او دیدن » شمارهٔ ۴

 

چندانکه مرا میل به رفتن بیش است

این نفس سگم بر سر کار خویش است

گر من به خودی خویشتن خواهم رفت

ای بس که ز پس ماندگی در پیش است


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و هشتم: در سخن گفتن به زبان شمع » شمارهٔ ۱

 

شمع آمد و گفت: هر دم آتش بیش است

وامشب تنم از گریه به روز خویش است

گر میگریم به زاری زار رواست

تا غسل کنم که کشتنم در پیش است


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸

 

دنیا که از او دل اسیران ریش است
پامال غمش، توانگر و درویش است
نیشش، همه جانگزاتر از شربت مرگ
نوشش، چو نکو نگه کنی، هم نیش است


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲

 

پیوسته دلم ز جور خویشان، ریش است
وین جور و جفای خلق، از حد بیش است
بیگانه به بیگانه، ندارد کاری
خویش است که در پی شکست خویش است


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳۳

 

هر چند که اضطراب بیش از پیش است
هم صبر صلاح دل بیش اندیش است
محروم ز خدمت تو کاری صعبست
لیکن چه کنم واقعه ای در پیش است


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۰

 

آن را که به مقصود رهی در پیش است
خرسند به مقصود رسان از خویش است
چون راهروی ز کاروان دور افتاد
مشتاق به کاروان ز منزل بیش است


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی