گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۷

 

می خوردن و گرد نیکوان گردیدنبه زانکه بزرق زاهدی ورزیدن
گر عاشق و مست دوزخی خواهد بودپس روی بهشت کس نخواهد دیدن


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۱۵

 

ای عادت تو خشم و جفا ورزیدنوز چشم تو شاید این سخن پرسیدن
زینگونه که ابروی تو با چشم خوش استاو را ز چه رو نمیتواند دیدن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۱۹

 

چون غنچه خراب گردم از خندیدن
پژمردگی‌ام چو گل بود در چیدن
از تابش دل، تن ضعیفم شده است
این رشته زبون‌تر شود از تابیدن


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۷۴

 

در منزل او وقت خبر پرسیدن
خون شد دلم از بانگ صدا بشنیدن
گفتم که کجا توان مر او را دیدن
گفتا که کجا توان مر او را دیدن


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی