گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۱۲

 

آنکس که به آب دیده‌اش میجویمدر جستن او روان چو آب جویم
امروز به گاه آمد و گفتا که سماعنگذاشت که من دست نمازی شویم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۸۶

 

بیگانه مگیرید مرا زین کویمدر کوی شما خانهٔ خود می‌جویم
دشمن نیم ارچند که دشمن رویماصلم ترکست اگرچه هندی گویم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳۹

 

رازیکه بگفتی ای بت بدخویمواگو که من از لطف تو آن میجویم
چون گفت به گریه درشدم پس گفتاوامیگویم خموش وامیگویم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۷

 

من کاستهٔ وفای آن مه‌رویمگر خواهد و گر نخواهد آنمه رویم
زو آب حیات ابدی میجویماو آب حیات آمده و من جویم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۴

 

بگذشت بر آب چشم همچون جویم
پنداشت کزو مرحمتی می‌جویم
من قصهٔ خویشتن بدو چون گویم؟
ترکست و به چوگان بزند چون گویم


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

عطار » مختارنامه » باب نهم: در مقام حیرت و سرگشتگی » شمارهٔ ۴۴

 

چندان که ز هر شیوه سخن میگویم

میننماید کنه معانی رویم

و امروز اگر چه عمر در علم گذشت

تقلید نخست روزه وا میجویم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » مختارنامه » باب سی و یكم: در آنكه وصل معشوق به كس نرسد » شمارهٔ ۲۵

 

تا جان دارم همچو فلک میپویم

وز درد وصال او سخن میگویم

آن چیز که کس نیافت آن میطلبم

آن چیز که گم نکردهام میجویم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » مختارنامه » باب سی و یكم: در آنكه وصل معشوق به كس نرسد » شمارهٔ ۶۷

 

چون گل یابم بوی تو زو میبویم

چون مه بینم روی تو زو میجویم

چون گوهر وصل تو به کس مینرسد

کم زان نبود تا که ازو میگویم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۶

 

دل دل طلبید از پی ره دلجویم
بدرود کنان کرد گذر در کویم
گفتم که ز راه راه و دل دل کم کن
بنگر که من آه آه و دل دل گویم


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۳۶

 

زرد است ز عشق خاکبیزی رویم
وین نادره به هر کسی چون گویم
این طرفه که خاکبیز زر جوید و من
…در کف و … را می‌جویم


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۱

 

ای‌ گوی زَنَخ سخن ز کویت ‌گویم
وی موی میان ز عشق مویت مویم
گر آب شوم‌ گذر به جویت جویم
ور سر و شوم به پیش رویت رویم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی