گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲۲

 

جان روی به عالم همایون آوردوز چون و چگونه دل به بیچون آورد
آن راز که تاکنون همی بود نهاناز زیر هزار پرده بیرون آورد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۸۱

 

آمد به برم یار و شبیخون آورد
بر دست گرفته جام گلگون آورد
گفتم که مگر به خویشتن باز آیم
یکباره مرا زخویش بیرون آورد


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری