گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۹۱

 

جانی دارم لجوج و سرمست و فضولوانگه یاری لطیف و بیصبر و ملول
از من سوی یار من رسولست خدایوز یار بسوی من خدایست رسول


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۹۶

 

در خاموشی چرا شوی کند و ملولخو کن به خموشی که اصولست اصول
خود کو خموشی آنکه خمش میخوانیصد بانک و غریو است و پیامست و رسول


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۰۱

 

عندی جمل و من اشتیاق و فضوللا یمکن شرحها به کتب و رسول
بل انتظر الزمان و الحال یحولان یجمع بیننا فتصغی و اقول


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر » شمارهٔ ۲۷

 

امروز منم خسته ازین بحر فضول

سیر آمده یکبارگی از جان ملول

کردند ز کار هر دو کونم معزول

خود را بدروغ چند دارم مشغول


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷

 

ای کوی تو قبله‌گاه ارباب قبول
بی‌سجدهٔ تو طاعت ما نا مقبول
محراب بلند کعبهٔ ابرویت
کز دور مرا به سجده دارد مشغول


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۶۱

 

پرهیز کن از راهنمایان فضول
تا بر در دوست، بهره یابی ز قبول
ای آن که به حق دلیل و رهبر طلبی
باشد که به از رسول و اولاد رسول؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی