گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۹۸

 

ای کان العباد ما اهواهما یذکرنا فکیف ما ینساه
قدر ان به القلوب والافواهقد احسن لا اله الا الله


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۰۸

 

ای دوست مرا دمدمه بسیار مدهکاین دمدمه می‌خورد ز من هر که و مه
جان و سر تو که دم کنم پیش تو زهکز دمدمهٔ گرم کنم آب کرده


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۱۸

 

تا روی ترا بدیدم ای بت ناآگاهسرگشته شدم ز عشق گم کردم راه
روزی شنوی کز غم عشقت ایماهگویند بشد فلان که انالله


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳۹

 

گیر ایدل من عنان آن شاهنشاهامشب بر من قنق شو ایروت چو ماه
ور گوید فردا مشنو زود بگویلاحول ولا قوة الا بالله


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۵

 

ما را نه ترنج از تو مرادست نه به
تو خود شکری پسته و بادام مده
گر نار ز پستان تو که باشد و مه
هرگز نبود به از زنخدان تو به


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۳

 

گفتی گله کرده‌ای ز من با که و مه
بهتان چنین بر من بیچاره منه
از تو به کسی گله نکردم بالله
گفتم که اگر نکوترم داری به


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۱

 

یاران جهان را همه از که تا مه
دیدیم به تحقیق در این دیه از ده
با همدگر اختلاط چون بند قبا
دارند ولی نیند خال ز گره


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۴

 

ای از پری و ماه نکوتر صد ره
دیوانهٔ تو پری و گمراه تو مه
از من چو پری هوش ربودی ناگه
مردم به کسی چنین کند؟ لا والله


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۳

 

کسری که کمان عدل او کرد به زهحاتم که ز کان به جود بگشاد گره
رستم که به گرز خود کردی چو زرهپیروز شه از هرسه درین هریک به


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۴

 

چون باز کنی ز زلف پرتاب گرهاحسنت کند چرخ و فلک گوید زه
بر چشم جهانیان نگارا که و مههر روز نکوتری و هر ساعت به


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۴

 

در غیرتم از صبا که چون بیگه و گه
گستاخ رود به کوی آن زیبا مه
او می رود و من از قفا می گویم
گریان گریان که لیتنی کنت معه


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۸

 

ای در صفت ذات تو حیران که و مه
وز هر دو جهان خدمت درگاه تو به
علت تو ستانی و شفا هم تو دهی
یا رب تو به فضل خویش بستان و بده


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷

 

در رشته دندان تو ای غیرت مه
دردی اگر از دود دلی گشت سیه
از جوهر حسن تو نشد هیچ تبه
آراسته شد رشته درت به شبه


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۴۶

 

از بند سخن لبم چو بگشاد گره
از خشم در ابروانش افتاد گره
بادست حدیث من واو آب لطیف
بر آب فتد ز جنبش باد گرده


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۴۷

 

چون دید که رکد غمزۀ خیره سته
بر قصد دلم کمان ابرو برزه
از پسته همی کرد اشارت که مزن
وز گوشۀ بادام همی گفت که ده


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۸۳

 

ترکم چو کمان ابروان کرد به زه
تیر مژه انداخت ازان برکه و مه
چون دید که موی خواهد آن ترک شکافت
هندو بچه زلف تو پوشید زره


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی