گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸۹

 

بوی دم مقبلان چو گل خوش باشدبدبخت چو خار تیز و سرکش باشد
از صحبت گل خار ز آتش برهدوز صحبت خار گل در آتش باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹۰

 

دشنام که از لب تو مهوش باشدچون لعل بود که اصلش آتش باشد
بر گوی که دشنام تو دلکش باشدهر باد که بر گل گذرد خوش باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۵

 

دشنام که از لب تو مهوش باشد
دری شمرم کش اصل از آتش باشد
نشگفت که دشنام تو دلکش باشد
کان باد که بر گل گذرد خوش باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲

 

او را که دل از عشق مشوش باشد
هر قصه که گوید همه دلکش باشد
تو قصهٔ عاشقان، همی کم شنوی
بشنو، بشنو که قصه‌شان خوش باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۵

 

زلف تو همه روز مشوش باشد
خال تو از آن روی برآتش باشد
چشم خوش بیمار تو در خواب خوش است
بیمار که خواب خوش کند خوش باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۱۱

 

گیرم که تو را شوخی آتش باشد
با نقش و نگار عالمت خوش باشد
گر معنی هر نقش نیابی، باشی
آن مرده که در قبر منقش باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۳

 

آنرا که دل از غمی مشوّش باشد
باد سحرش آب بر اتش باشد
دوشم سحری باد زنو جانی داد
بیمار که جان چنین دهد خوش باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۴

 

یاد تو کند کسی که خامش باشد
مست تو بود کسی که باهش باشد
آنجا که برد غمزۀ تو دست بتیغ
جان آن ببرد که خویشتن کش باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل