گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۵

 

او پاک شده است و خام ار در حرم استدر کیسه بدان رود که نقد درم است
قلاب نشاید که شود با او یاراز ضد بجهد یکی اگر محترم است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۷

 

دل در بر هر که هست از دلبر ماستهرجا جهد این برق از آن گوهر ماست
هر زر که در او مهر الست است و بلیدر هر کانی که هست آن زر زر ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۵

 

عشقی نه به اندازهٔ ما در سر ماستو این طرفه که بار ما فزون از خر ماست
آنجا که جمال و حسن آن دلبر ماستما در خور او نه‌ایم و او درخور ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸

 

این تکیه که رشک گلستان ارم است
مانند حرم مکرم و محترم است
بگریز در آن از ستم چرخ که صید
از هر خطر ایمن است تا در حرم است


متن کامل شعر را ببینید ...

هاتف اصفهانی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۱

 

غم عاشق سینهٔ بلا پرور ماست
خون در دل آرزو ز چشم ترماست
هان غیر، اگر حریف مایی پیش آی
کالماس بجای باده در ساغر ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸

 

دریای محیط جرعهٔ ساغر ماست
عالم به تمام گوشهٔ کشور ماست
ما از سر زلف خویش سودا زده ایم
خوش سودائی که دائما بر سر ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹

 

دریای محیط جرعهٔ ساغر ماست
عالم به تمام گوشهٔ کشور ماست
ما از سر زلف خویش سودا زده‌ایم
خوش سودایی که دائماً در سر ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی