گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۱

 

امشب هردل که همچو مه در طلب استمانندهٔ زهره او حریف طرب است
از آرزوی لبش مرا جان بلب استایزد داند خموش کاین شب چه شب است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱۶

 

این نعره عاشقان ز شمع طرب استشمع آمد و پروانه خموش این عجب است
اینک شمعی که برتر از روز و شب استبشتاب ای جان که شمع دل جان طلب است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و هشتم: در سخن گفتن به زبان شمع » شمارهٔ ۷

 

شمع آمد و گفت: آمده جانم به لب است

باکشتن روزم این همه سوز شب است

زین آتش تیز در عجب ماندهام

تا اشک چگونه مینسوزد عجب است


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۱

 

صبح شب برنائی من بوالعجب است
یک نیمه ازو روز و دگر نیمه شب است
دارم دم سرد و ترسم از موی سپید
این باد اگر برف نبارد عجب است


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۲

 

خاقانی اسیر یار زرگر نسب است
دل کوره و تن شوشهٔ زرین سلب است
در کورهٔ آتش چه عجب شفشهٔ زر
در شفشهٔ زر کورهٔ آتش عجب است


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۲۲

 

حسن از طلب نگاه ما بسته لب است
از اهل ادب دیده گشودن عجب است
وانگه که لب حسن تماشا طلب است
از بی ادبی چشمه گشایی ادب است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۲۴

 

شاها اثر صبوح کاری عجب است
نازد به صبوح هرکه شادی طلب است
باده به همه وقت طرب را سبب است
لیکن به صبوح‌ کیمیای طرب است


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۸۷

 

رخسار تو هر کجاست، صبح طرب است
گر شام غمی ره برد آنجا، عجب است
آنجا که سر زلف دراز تو نشست
پاس نفس صبح، کمال ادب است


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱

 

ای آنکه لبت آب حیات طرب است
روی تو چو باده خرمی را سبب است
جان از لب یار می ستاند لب تو
این کاب حیات جان ستاند عجب است


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۲

 

در آرزوی تو شمع را جان به لب است
زان مرده و سوخته چو من روز و شب است
ای شمع رخ تو را دو صد پروانه
پروانه منم دست تو سوزد عجب است


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی