گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳۷

 

دیوانه‌ام نیم ولیک همی خوانندمبیگانه‌ام ولیک میرانندم
همچون عسسان بجهد در نیمهٔ شبمستند ولی چو روز میدانندم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۸

 

آنان که به نام نیک می‌خوانندم
احوال درون بد نمی‌دانندم
گز زانکه درون برون بگردانندم
مستوجب آنم که بسوزانندم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۹

 

چونان شده‌ام که دید نتوانندم
تا پیش توای نگار بنشانندم
خورشید تویی به ذره من مانندم
چون ذره به خورشید همی‌دانندم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳۰

 

گر خلق چنانکه من منم دانندم
همچون سگ ز در بدر رانندم
ور زانکه درون برون بگردانندم
مستوجب آنم که بسوزانندم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر