گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷

 

این کهنه رباط را که عالم نام استو آرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی‌ست که وامانده صد جمشید استقصریست که تکیه‌گاه صد بهرام است


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۳

 

این کهنه رباط را که عالم نام است
آرامگَهِ اَبْلَقِ صبح و شام است،
بزمی است که واماندهٔ صد جمشید است،
گوری است که خوابگاهِ صد بهرام است!


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۳۲

 

عشق آمد و گوید رسولم نام است
در حسن به آسمان صدم پیغام است
حکم است که دل و دین فروشید به درد
وین سهل ترین جمله احکام است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی