گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۵۹

 

از دل سوی دلدار شکافست شکافوانکس که نداند این معافست معاف
هر روز در این حلقه مصافست مصافمی‌پنداری که این گزافست گزاف


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۶۰

 

امروز طوافست طوافست طوافدیوانه معافست معافست معاف
نی جنگ و مصافست و مصافست مصافوصل است و زفافست زفافست زفاف


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۶۱

 

با زنگی امشب چو شدستی به مصافاز سینهٔ خود سینهٔ شب را بشکاف
در کعبهٔ عشاق طوافی چو کنیدریاب که کعبه میکند با تو طواف


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۶۲

 

در فقر فقیر باش و در صفوت صافبا فقر و صفا درآ تو در کار مصاف
گر خصم تو صد تیغ برآرد ز غلافچون هیچ نبیند نزند زخم گزاف


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۶۳

 

گویند مرا چند بخندی ز گزافکارت همه عشرتست و گفتت همه لاف
ای خصم چو عنکبوت صفرا میبافسیمرغ طربناک شناسد سر قاف


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۶۴

 

مهمان تو نیست دو سه روز و گزافخوان تو گرفته است از قاف به قاف
گر فتنه شود کسی معافست معافبر شمع کند همیشه پروانه طواف


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۹

 

از صحبت همدمان این دور خلاف
گویم سخنی اگر نگیری به گزاف
چون شیشهٔ ساعت است پیوسته به هم
دلها همه پرغبار و درها همه صاف


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰۰

 

در عشق تو شد موی زبانم به گزاف
کان موی میان ز غم دلم کرد معاف
بر هر سر موی من غمت راست مصاف
موئی شده‌ام به وصف تو موی شکاف


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴

 

آن ماه که در خوبی او نیست خلاف
ور مهر منیر خوانمش نیست گزاف
در خلوت خواب او فلک دانی چیست
چادر شب زرنگار بالای لحاف


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۵۰

 

ای باطن تو چو ظاهر آینه صاف
از قاف گرفته نور مهرت تا قاف
شد صبح جهانگیر مگر شمشیرش
با تیغ دعای تو برآمد ز غلاف


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۹

 

چون عشق کشید تیغ هیجا ز غلاف
تسلیم فکند سر، که این گوی و مصاف
هرگز دلم از عشق نیامد به ستوه
سنگین نبود سایه سیمرغ به قاف


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی