گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش چهارم - قسمت دوم

 

دل مینگرد روی تو، جان میرود از دست

داریم از این روی بسی دل نگرانی

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش چهارم - قسمت دوم

 

ای شمع که ما را به سخن شیفته کردی

پروانه ی خود را مکش از چرب زبانی

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش چهارم - قسمت دوم

 

ما حال دل از گریه به جائی نرساندیم

ای ناله تو شاید که به جائی برسانی

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش چهارم - قسمت دوم

 

عمری است که با عارض تو شمع به دعوی است

وقت است که او را پی کاری بنشانی

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش چهارم - قسمت دوم

 

چون غنچه زخوناب جگر لب نگشادیم

افسوس که بر باد شد ایام جوانی

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش چهارم - قسمت دوم

 

چون دفتر گل سر به سر از گفته ی شاهی

هر جا ورقی بازکنی، خون بفشانی

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش چهارم - قسمت دوم

 

زین بزم برون رفت و چه خوش رفت حسابی

کازرده دل آزرده کند انجمنی را

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش چهارم - قسمت دوم

 

من از دو روزه حیات آمدم به جان ای خضر

چه میکنی تو زعمری که جاودان داری

شیخ بهایی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۸۴

 

ما از تو جداییم، به صورت، نه به معنی

چون فاصله‌ی بِیت بُوَد، فاصله‌ی ما

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۸۱

 

در کنج قفس چند کنی بال فشانی؟

بس نیست ترا آنچه ز پرواز کشیدی؟

صائب تبریزی
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » مفردات » شمارهٔ ۳

 

بینم ز قفس جانب گلزار چو مرغی

کز ساحت گلشن نگرد کنج قفس را

نشاط اصفهانی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - رضا بر قضا و مقدرات الهی

 

ما سر نکشیم از قدم یار صفایی

تیغ آید اگر در قدم او بسر ما

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - رضا بر قضا و مقدرات الهی

 

ما سر نکشیم از قدم یار صفایی

تیغ آید اگر در قدم او بسر ما

ملا احمد نراقی
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » مراثی و نوحه‌ها » شمارهٔ ۹

 

رنجی زقضا گر نهدت بر سر جان پی

یا غایله نامه ای آرام کند طی

یا تیر فرا صفحه دگرگونه کشد نی

یا دور قمر از قدح کینه دهد می

یغمای جندقی
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » مراثی و نوحه‌ها » شمارهٔ ۹

 

از بهر نجات من و تو جان گرامی

دادند و گزیدند به تن رنج و عنا را

یغمای جندقی
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » مراثی و نوحه‌ها » شمارهٔ ۹

 

در سلسله حکم وی آویز که جز وی

کس منع نیارد فلک حادثه زا را

یغمای جندقی
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » فردوس در شرح احوال متأخرین و معاصرین » بخش ۴۳ - قانع شیرازی

 

در کوچه و بازارعیان جلوه کنانی

در حیرتم از این که ندانم به کجایی

خوشا میخانه و مستی که گاهی

نبستم هیچ طرف از خانقاهی

رضاقلی خان هدایت
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode