گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۲ - شیخ کمال الدین خجند فرماید

 

هر لحظه بغمزه دل ریشم چه خراشی

روی از نظرم پوشی و خون از مژه پاشی

تا جنس خطائی بود ای اطلس کاشی

در بارمنه لاف تو باری چه قماشی

گر اطلس یزدی ندهد دست زنان را

[...]

نظام قاری