گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » در اخلاق و مقامات دین

 

آتش فکنی یکسره در خرمن هستی

روزی ز پس پرده اگر رخ بنمائی

پر عنبر سارا کنی این حقه گردون

گر یک گره از طره مشکین بگشائی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » غرور اهل علم

 

مفتی بخورد مال یتیمان شهر و باز

بیچاره ناله از کمی اشتها کند

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » اهل تصوف، و درویشان

 

این مدعیان در طلبش بی خبرانند

کان را که خبر شد خبری باز نیامد

زهر عاشق رموز عشق مشنو سر عشق

گل ز مرغان چمن باید شنید از عندلیب

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - هیچ دلی از محبت خالی نیست

 

سر حب ازلی در همه اشیا ساری است

ورنه بر گل نزدی بلبل بیدل فریاد

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فواید مخالطه با مردم

 

ما را هوس انجمنی نیست که عشاق

جز خلوت و در دل گله از یار نخواهند

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - رضا بر قضا و مقدرات الهی

 

ما سر نکشیم از قدم یار صفایی

تیغ آید اگر در قدم او بسر ما

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode