گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یناست»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۴

 

در مرگ حیات اهل داد و دین است

وز مرگ روان پاک را تمکین است

آن مرگ لقاست نی جفا و کین است

نامرده همی میرد و مرگش این است


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳۲

 

دور است ز تو نظر بهانه اینست

کاین دیدهٔ ما هنوز صورت بین است

اهلیت روی تو ندارد لیکن

چون برکند از تو دل که جان شیرین است


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹۹

 

گویند که عشق عاقبت تسکین است

اول شور است و عاقبت تمکین است

جانست ز آسیاش سنگ زیرین

این صورت بی‌قرار بالایین است


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴

 

تندی کنی و خیره کشیت آئین است

تو دیلمی و عادت دیلم این است

زوبینت ز نرگس سپر از نسرین است

پیرایهٔ دیلم سپر و زوبین است


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲

 

هر چند که دل را غم عشق آیین است

چشم است که آفت دل مسکین است

من معترفم که شاهد دل معنی است

اما چه کنم؟ که چشم صورت بین است


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۲۱

 

ترشی تو ولیک نکته‌ات شیرین است

یک نکته تو لایق صد تحسین است

چون نکته شنیدم از دهانت گفتم

درّی که ز کون خر بیفتد این است


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السابع: فی خصال الحمیده عن العقل و العلم و ما یحذو جذو هذا النمط » شمارهٔ ۲۵

 

ای دل اگرت بصیرت حق بین است

پیوسته براق همّتت در زین است

چون مور میان ببند در خدمت خلق

کان ملک سلیمان که شنیدی این است


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۷

 

من گنجم اگر خرابیم آیین است

غم نیست ولی زمانه صورت بین است

درویشم و خوشدلم بدرویشی خود

اینم هنرست و عیب من هم این است


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۹

 

دردی کش عشق جمله صافی بین است

دریاب که مشرب حقیقت این است

هر باده کز کف دوست رسد

چون روی ترش نمیکنی شیرین است


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

 

نی در دل من غمی از آن و این است

نی وسوسهٔ عادت و رسم و دین است

آن جا که منم نه ماه و نی پروین است

آن جا همه حق و دیدهٔ حق بین است


متن کامل شعر را ببینید ...

سعیدا
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۷

 

فقر فقرا نه جامهٔ رنگین است

یا جبهٔ شال و خرقهٔ پشمین است

مقصود دلا نه طعن و نی تحسین است

مطلوب ز فقر در فنا تمکین است


متن کامل شعر را ببینید ...

سعیدا
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۳

 

غصنی سخنان تو چو جان شیرین است

روح القدس از گلبن تو گلچین است

نظم تو چو نظم خوشه پروین است

شعری که ز نثر برگذشته ست این است


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۴

 

دی گفت مرا دلت چرا غمگین است

دربند کدام دلبر شیرین است

دادم به کفش آینه گفتم بنگر

کآنکس که دل مرا ربوده ست این است


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر
 

واعظ قزوینی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۳

 

نفس تو، که تن پروریش آیین است

که در هوس چرب و، گهی شیرین است

تن همچو رگ گردن خود کرده قوی

از حق مگذر، بندگی حق این است؟!


متن کامل شعر را ببینید ...

واعظ قزوینی