گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۳

 

بدکاستن و نیک فزودن باید

زیرا که همی‌کشت درودن باید

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب ابن الملک و اصحابه » بخش ۴

 

اندر برم و بریزم ای طرفه ری

در خانه ترا و در قدح پیش تو می‌

بیرون کشم و پاک کنم اندر پی

از پای تو موزه وز بناگوش تو خوی

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب ابن الملک و اصحابه » بخش ۷

 

برعکس شود هرچه به‌غایت برسید

شادی کن چون غم به‌نهایت برسید

نصرالله منشی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode