گنجور

اشعار مشابه

 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸

 

آن ابر عطا که حاتمش کرده سجود

پیوسته چو بسته بر رخ مادر جود

ناچار ما چار شدیم از کرمش

راضی و ازو نیامد آن هم به وجود


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۱

 

ای ذات منزهت مبرا ز وجود

بر خاک در تو کرده ارواح سجود

چون قطرهٔ شبنم است بر برگ گلی

از راه عدم هر آن چه آید به وجود


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۳۵

 

ایخواجه علی توئی جهان همه جود

نامد بدلیری تو هرگز بوجود

کو رستم زابلی و کو حاتم طی

تا پیش دل و دست تو آرند سجود


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن یمین فریومدی