گنجور

دقیقی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۰

 

زان تلخ میی گزین که گرداند

نیروش روان تلخ را شیرین

از طلعت او هوا چنان گردد

کز خون تذرو سینه ی شاهین

استاد شهید زنده بایستی

[...]

دقیقی
 

مسعود سعد سلمان » توصیفات » نام روزهای فرس » شمارهٔ ۱۹ - فروردین روز

 

فروردینست و روز فروردین

شادی و طرب را کند تلقین

ای دو لب تو چو می مرا می ده

کآن باشد رسم روز فروردین

بر یاد خدایگان شه عالم

[...]

مسعود سعد سلمان
 

امیر معزی » قصاید » شمارهٔ ۳۱۸

 

نرگس ز نشاط ماه فروردین

بر دست نهاد ساغر زرین

ابر آمد و کرد ساغرش پر می

تا نوش کند به یاد فروردین

بی‌آنکه شکسته گشت و پیچیده

[...]

امیر معزی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۴۰ - تاریخ وفات خواجه محمود

 

خواجه محمود شاه صاحب فیض

شد شهید از جفای چرخ برین

دل و جان چون نماند در پیشش

سر بسر کشته شد بخنجر کین

رقم از خون خویش زد تاریخ

[...]

اهلی شیرازی
 

قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹۳ - د‌ر ستایش حاج میرزا آقاسی رحمه‌لله فرماید

 

از بوی بهار و فر فروردین‌

شد باغ بهشت و باد مشک‌آگین

بر لاله چو بگذری خوری سوگند

کز خلد برون چمیده حورالعین

بر سبزه چو بنگر‌ی دهی انصاف

[...]

قاآنی
 
 
sunny dark_mode