گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۵

 

گر روم گزید جان اگر زنگ

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۵

 

گر یاوه شد او ز شاهراهی

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۵

 

چون سرو ز بادها خمیدن

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۵

 

گر سهو فتاد سامری را

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۵

 

گر حالم وگر محالم ای جان

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۵

 

ور هم به خسوف درفتادیم

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۵

 

ور دست و ترنج را بخستیم

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۵

 

گر داد فضولیی نشانی

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۵

 

گر لاف زدیم ما ز وصلش

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۵

 

ور مست شد این دل و نشان گفت

آخر نه به روی آن پری بود

مولانا
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۳۵

 

سلطان باید که خیر درویش

خواهد، نه مراد خاطر خویش

تا او به مراد خود شتابد

درویش مراد خود بیابد

سعدی
 

سعدی » گلستان » باب پنجم در عشق و جوانی » حکایت شمارهٔ ۷

 

دیر آمدى اى نگار سرمست

زودت ندهیم دامن از دست

معشوقه که دیر دیر بینند

آخر کم از آن که سیر بینند

سعدی
 

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » حکمت شمارهٔ ۶۲

 

وامش مده آن که بی نماز است

گرچه دهنش ز فاقه باز است

کاو فرض خدا نمی‌گزارد

از قرض تو نیز غم ندارد

سعدی
 

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۲۶ - ترکیب بند

 

دیگر نرود به هیچ مطلوب

خاطر که گرفت با تو پیوند

سعدی
 

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۲۶ - ترکیب بند

 

عشق آمد و چشم عقل بر دوخت

شوق آمد و بیخ صبر برکند

سعدی
 

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۲۶ - ترکیب بند

 

در هیچ زمانه‌ای نزادست

مادر به جمال چون تو فرزند

سعدی
 

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۲۶ - ترکیب بند

 

این جور که می‌بریم تا کی

وین صبر که می‌کنیم تا چند؟

سعدی
 

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۲۶ - ترکیب بند

 

افتادم و مصلحت چنین بود

بی‌بند نگیرد آدمی پند

سعدی
 

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۲۶ - ترکیب بند

 

من نیستم ار کسی دگر هست

از دوست به یاد دوست خرسند

سعدی
 

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۲۶ - ترکیب بند

 

بادست به گوش من ملامت

واندوه فراق کوه الوند

سعدی
 
 
۱
۲
۳
۴
۶
sunny dark_mode