گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و الثور » بخش ۹

 

گر دسته گل نیاید از ما

هم هیزم دیگ را بشاییم

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و الثور » بخش ۲۳

 

جایی که چو زن شود همی مرد

آنجا مرداست بوالفضایل

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و ابن آوی » بخش ۷

 

ای قدر توشمس و آسمان ذره

وای رای تو شمع و شمس پروانه

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۰

 

چون آب همه زره زره زلف

وز زلف همه گره گره دوش

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode