گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » غزلیات » شمارهٔ ۵۹ - شیخ سعدی فرماید

 

باد آمد و بوی عنبر آورد

بادام و شکوفه بر سرآورد

تن چون زلحاف سر برآورد

کوته جبه زود در بر آورد

شد غرقه بجیب خویشتن حبر

[...]

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » قطعات » شمارهٔ ۴

 

در مدحت بخیه سقرلاط

(لاف از سخنی چو در توان زد

لیکن بنمد چو وصله دوزی

(آن خشت بود که پر توان زد)

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۲۱

 

اوصاف قبا همیشه قاری

در قافیهای تنک گوید

نظام قاری