گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » غزلیات » شمارهٔ ۵۹ - شیخ سعدی فرماید

 

باد آمد و بوی عنبر آورد

بادام و شکوفه بر سرآورد

تن چون زلحاف سر برآورد

کوته جبه زود در بر آورد

شد غرقه بجیب خویشتن حبر

[...]

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » غزلیات » شمارهٔ ۸۱ - شیخ کمال الدین خجند فرماید

 

تو آن شاخ گلی ایشوخ دلبر

که آریمت بآب دیده در بر

مثال شرب و روی دگمه زر

عروسی خوبرو نبود بزیور

بآن کمخای گلگون صورت مرغ

[...]

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۸ - شیخ کمال الدین خجند فرماید

 

درین پستی گر آنمه را نیابی

ببالا در شوی وآنجا نیابی

زمیخک رونق کمخا نیابی

بخسقی قیمت والا نیابی

مجوی از آستر روئی بجامه

[...]

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » قطعات » شمارهٔ ۴

 

در مدحت بخیه سقرلاط

(لاف از سخنی چو در توان زد

لیکن بنمد چو وصله دوزی

(آن خشت بود که پر توان زد)

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » مثنویات » شمارهٔ ۲

 

در البسه رانده ام سخن را

شسته همه جامه کهن را

(گازر که بکار خود تمامست)

(بهتر زنسیج باف خامست)

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۲۱

 

اوصاف قبا همیشه قاری

در قافیهای تنک گوید

نظام قاری