گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۲۷۹ - شعرا

 

آمیزشی کجا گهر پاک او کجا

از تاک باده گیرم و در ساغر افکنم

اقبال لاهوری
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۱ - در مدح امیر البرره و قاتل الکفره علی علیه‌السلام

 

ای یکه تاز بی‌بدل عرصه قدم

کاول زدی تو عرصه ایجاد را قدم

احکام حق ز قول تو هر لا و هر نعم

گسترده از تو روز و شبان سفره نعم

صغیر اصفهانی
 

رهی معیری » چند قطعه » قطعهٔ ۳۱ - پوشکین

 

ای پوشکین درود فرستم تو را درود

وز اهل دل پیام رسانم تو را پیام

رهی معیری
 

رهی معیری » چند قطعه » قطعهٔ ۳۱ - پوشکین

 

آثار تو خجسته بود ای خجسته‌مرد

اشعار تو ستوده بود ای ستوده‌نام

رهی معیری
 
 
۱
۷
۸
۹
sunny dark_mode