گنجور

امیر معزی » غزلیات » شمارهٔ ۴۶

 

ای خوبتر ز یوسف ز این خوبتر مشو

از چشم بد بترس و زخانه به در مشو

یارت منم ز عالم و جایت دل من است

یار دگر مگیر وبه جای دگر مشو

گر خواستی ز حسن همی پایهٔ بلند

[...]

امیر معزی نیشابوری
 

بابافغانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۸۷

 

ای مست ناز از دل ما بیخبر مشو

نا آزموده منکر اهل نظر مشو

ساغر ز دست خود بکف بیغمان منه

در قصد جان عاشق خونین جگر مشو

در کار ما اگر نکنی زهر چشم کم

[...]

بابافغانی شیرازی
 

فضولی » دیوان اشعار فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۳۶۸

 

ای مست غافل از من و خونین جگر مشو

من از تو بی خودم تو ز من بی خبر مشو

کارم بسوز و گریه فتادست در غمت

غافل ز جان سوخته و چشم تر مشو

ترسم که بی خبر شوی از حال عاشقان

[...]

فضولی بغدادی