گنجور

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۸۶

 

باز این دل غمدیده به دام تو در افتاد

بس مرغ همایون که به تیر نظر افتاد

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۲۸

 

در همه دیر مغان نیست چو من شیدائی

خرقه جائی گرو باده و دفتر جائی

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۳۰

 

رخ تو مظهر انوارهای سبحانی است

خط تو آیت الطافهای ربانی است

صوفی محمد هروی