گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۰

 

اگر معمار جاه او نباشدبنای مملکت ویران نماید
جهان را از امانی دل بگیردبه قدر همت ار احسان نماید


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی