گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » آداب و شروط تعلیم و تعلم

 

چو علمت هست خدمت کن که زشت آید بر دانا

گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطحا

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » اموری که باعث نجات مومنان و امید گنهکاران است

 

چه غم دیوار امت را که باشد چون تو پشتیبان

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » معالجه عداوت و دشمنی

 

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » علاج عجب به علم و دانش

 

چو علمت هست خدمت کن که زشت آید بر دانا

گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطحا

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - حقیقت شوق به لقای خدا

 

سرکویش هوس داری هوا را پشت پایی زن

در این اندیشه یک رو شو دو عالم را قفایی زن

بساط قرب می جویی خرد را الوداعی گو

وصال دوست می خواهی بلا را مرحبایی زن

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - طریق تحصیل رضا

 

در دایره فرمان، ما نقطه تسلیمیم

رأی آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل -اموری که طالب صبر باید مراعات نماید

 

در دایره قسمت، ما نقطه تسلیمیم

رأی آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode