گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۱۳ - در نشانی دادن جوهر حقیقت فرماید

 

غم جانان خورد در خون نشیند

بجز او در همه غیری نبیند

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۱ - تمامی اشیا از یک نور واحدند

 

ز تقوی باطنت پاکی گزیند

اگر دید تو جز باکی نه بیند

عطار
 

عطار » فتوت نامه

 

چو چشمت روی آن هستی ببیند

سخنهای منت، در جان نشیند

عطار
 
 
۱
۲
sunny dark_mode