گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۷ - ترتیب کردن کوشک برای شیرین

 

که از بیم پدر شد سوی نخجیر

وز آنجا سوی ارمن کرد تدبیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۷ - ترتیب کردن کوشک برای شیرین

 

به دست آورد جایی گرم و دل‌گیر

کز او طفلی شدی در هفته‌ای پیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۸ - رسیدن خسرو به ارمن نزد مهین بانو

 

مهین‌بانو به درگاه جهان‌گیر

نکرد از شرط خدمت هیچ تقصیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین

 

چو کردند اختیار این جای دل‌گیر

ضرورت ساخت می‌باید چه تدبیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۲ - بر تخت نشستن خسرو به جای پدر

 

شکار و عیش کردی شام و شب‌گیر

نبودی یک زمان بی‌جام و نخجیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۶ - اندرز و سوگند دادن مهین‌بانو شیرین را

 

چنانم در دل آید کاین جهان‌گیر

به پیوند تو دارد رای و تدبیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۶ - اندرز و سوگند دادن مهین‌بانو شیرین را

 

از آن نخجیر پرداز جهان‌گیر

جهان‌گیری چو خسرو گشت نخجیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۶ - اندرز و سوگند دادن مهین‌بانو شیرین را

 

اگر شادیم اگر غم‌گین در این دیر

نه‌ایم ایمن ز دورانِ کهن‌سیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۰ - افسانه‌سرایی ده دختر

 

فرود آمد یکی شاهین به شب‌گیر

تذرو نازنین را کرد نخجیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

به هر مویی که تندی داشت چون شیر

هزاران موی قاقم داشت در زیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

کمان ابرواَش گر شد گره‌گیر

کرشمه بر هدف می‌راند چون تیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

اگر دیده شود بر تو بَدَل گیر

بوَد در دیده خس‌، لیکن به تصغیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۲ - به خشم رفتن خسرو از پیش شیرین و رفتن به روم و پیوند او با مریم

 

فرس می‌راند تا رهبان آن دِیر

که راند از اختران با او بسی سِیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

 

چو آگه گشت بهرام جهان‌گیر

به جنگ آمد چو شیر آید به نخجیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

 

چنان می‌شد به زیر درع‌ها تیر

که زیر پرده گل باد شب‌گیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

 

حمایل‌ها فکنده هر کسی زیر

یکی شمشیر و دیگر زخم شمشیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

 

کمند رومیان بر شکل زنجیر

چو موی زنگیان گشته گره‌گیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۵ - نالیدن شیرین در جدایی خسرو

 

چو وقت آید که آب آید فرازیر

نماند دولتت در کارها دیر

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۶ - وصیت کردن مهین‌بانو شیرین را

 

کلید گنج‌ها دادش که برگیر

که پیشت مرد خواهد مادر پیر

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
sunny dark_mode