گنجور

عطار » خسرونامه » بخش ۳۳ - دفن كردن گل دایه را و رفتن با خسرو بروم

 

سخن را نظم دادن سهل باشد

ولی گر عذب نبود جهل باشد

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۹ - سپری شدن کار خسرو

 

چو زین سه بگذرد هرک اهل باشد

گذشتن از دو کونش سهل باشد

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۳ - در معنی وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهوراً فرماید

 

نه آخر علم به از جهل باشد

کسی داند که آنکس اهل باشد

عطار نیشابوری
 

ابن یمین » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ٣

 

من ار باقی نباشم سهل باشد

بماند آنک چون من اهل باشد

ابن یمین فریومدی
 

شیخ محمود شبستری » کنز الحقایق » بخش ۶ - در تحقیق نماز

 

نماز پنج وقتی سهل باشد

توان کردن چون این کس اهل باشد

شیخ محمود شبستری
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۲۶ - روان شدن جمشید از ولایت پریان بسوی روم

 

ازین ره بازگشتن جهل باشد

جبل در راه عاشق سهل باشد

سلمان ساوجی
 

طغرل احراری » دیوان اشعار » نوروزنامه

 

زمستان تنگ و سرما سهل باشد

به سرها کی ستیز جهل باشد؟!

طغرل احراری
 

ملک‌الشعرا بهار » قطعات » شمارهٔ ۵۸ - در مذمت خاموش

 

خمش‌منشین‌و چون مردم سخنگوی

سخن گوید جوان گر اهل باشد

سخن شایسته می گوی و میندیش

سخن شایسته گفتن سهل باشد

زمن بشنو به خاموشی مکن خوی

[...]

ملک‌الشعرا بهار