گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۸ - بیرون آمدن شیرین از خرگاه

 

چو رفت آن نقد سیمین باز در سنگ

ز نقد سیم شد دست جهان تنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۹ - آوردن خسرو شیرین را از قصر به مدائن

 

هزاره استر ستاره چشم و شبرنگ

که دوران بود با رفتارشان لنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰۵ - تمثیل موبد دوم

 

از او شخصی فرو افتد گران‌سنگ

ز بیم جان زند در کنگره چنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰۹ - گفتن چهل قصه از کلیله و دمنه با چهل نکته

 

همان پاداش بینی وقت نیرنگ

که ماهی‌خوار دید از چنگ خرچنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

 

نفس بردار ازین نایِ گلو تنگ

گره بگشای ازین پایِ کهن لنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

 

بفرساید زمین و بشکند سنگ

نمانَد کس درین پیغوله تنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

 

جنایت‌های این نُه شیشه تنگ

همه در شیشه کن بر شیشه زن سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

 

درین سنگ و درین گِل مرد فرهنگ

نه گِل بر گِل نهد نه سنگ بر سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۶ - در خواب دیدن خسرو پیغمبر اکرم را

 

برون شد شاه از آن گنجینه دلتنگ

از آن گوهر فتاده بر سرش سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

 

برون کش پای ازین پاچیلهٔ تنگ

که کفش تنگ دارد پای را لنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

فرو خواندم مر آن فرمان‌ به‌فرهنگ

کلیدم ز آهن آمد آهن از سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

خروش ارغنون و نالهٔ چنگ

رسانیده به چرخ زهره آهنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

دهی و آنگه چه ده‌؟ چون کورهٔ تنگ

که باشد طول و عرضش نیم فرسنگ

نظامی
 
 
۱
۳
۴
۵
sunny dark_mode