گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۳ - رفتن ویس از مرو شاهجان به کوهستان

 

رهت مارین و کهسارت پلنگین

گیا و سنگش از خون تو رنگین

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۸ - رفتن دایه به گوراب نزد رامین

 

ز خوبی بود چون طاووس رنگین

ز سختی بود چون اروند سنگین

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۵ - نامهٔ پنجم اندر جفا بردن از دوست

 

رخی بینم ترا چون باغ رنگین

دلی بینم ترا چون کوه سنگین

فخرالدین اسعد گرگانی
 

حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۲۳

 

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند

چه دید اندر خم این طاق رنگین

به جای لوح سیمین در کنارش

فلک بر سر نهادش لوح سنگین

حافظ
 

سیدای نسفی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۶ - در تهنیت تخت حضرت فردوس مکانی

 

چو شاخ گل ستون اوست رنگین

ندیده کس چنین بنیاد سنگین

سیدای نسفی
 
 
sunny dark_mode