گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۱ - آگاهی خسرو از مرگ پدر

 

چو گندم گوژ و چون جو زردم از تو

جوی ناخورده گندم خوردم از تو

نظامی
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۰ - رزم خسرو با شاه سپاهان و كشته شدن شاه سپاهان

 

بدیداری قناعت کردم از تو

تو میدانی که چون خون خوردم از تو

عطار
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۹۹

 

نگارینا دل پر دردم از تو

سرشک سرخ و روی زردم از تو

مرا خون دل اندر دامن جان

بود ای نور دیده هردم از تو

ز حد بگذشت در دم تا تو دانی

[...]

جهان ملک خاتون
 

اهلی شیرازی » شمع و پروانه » بخش ۳۵ - دلجویی و چاره سازی عنبر شمع را

 

ز خون گرمی که بینم هر دم از تو

سیه رو باشم ار برگردم از تو

اهلی شیرازی
 
 
sunny dark_mode