گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۶ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

حقیقت پیر ما ترسای عشقست

در این سر فتنهٔ غوغای عشقست

عطار نیشابوری
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۰

 

جهانی بی سر و بی پای عشقست

میان غوطه ی دریای عشقست

چو بلبل در سرابستان مهرش

زبان جان ما گویای عشقست

گه و بی گه دل من در تکاپوی

[...]

جهان ملک خاتون
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۸۴

 

نه هر ویروانه دل ماوای عشقست

نه هر سینه که بینی جای عشقست

دلی همچون دل فایز بباید

که او اندر خور سودای عشقست

فایز