گنجور

عطار » مظهر » بخش ۳ - در اشاره به کتب و تألیفات خود فرماید

 

هر آنکس کو ز دنیا شاد کام است

مقام آخرت بروی حرام است

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهر » بخش ۷ - در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید

 

بگویم اصل درویشی کدام است

که این معنی بعالم نی بعام است

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۷ - سؤال کردن در علم تفسیر فرماید رحمةاللّه

 

مر این اسرارها با خاص و عام است

کتاب اینجا در این معنی تمام است

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲