گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۶ - فریفتان دایه ویس را به جهت رامین

 

ز غم خردن بتر پتیاره ای نیست

ز خرسندی به او را چاره ای نیست

فخرالدین اسعد گرگانی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۵

 

مرا در درد عشقت چاره ای نیست

ترا پروای هر بیچاره ای نیست

به جست و جوی آن ماه دل افروز

ز خان و مان چو من آواره ای نیست

به دست غم گرفتارم چه چاره

[...]

جهان ملک خاتون