گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

 

شکنج ابرویش بر لب فتاده

دهانش را شکنجه بر نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

 

دو مشگین طوق در حلقش فتاده

دو سیمین نار بر سیبش نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰۹ - گفتن چهل قصه از کلیله و دمنه با چهل نکته

 

به قدر مرد شد روزی نهاده

ز بازرگان‌بچه تا شاهزاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

 

جهان‌داران شده یک‌سر پیاده

به گرداگرد آن مهد ایستاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۶ - در خواب دیدن خسرو پیغمبر اکرم را

 

طلسمی یافتند از سیم ساده

برو یکپاره لوح از زر نهاده

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

درش بر حمل کشورها گشاده

همه در حمل بر حمل ایستاده

نظامی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode