گنجور

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۴ - جواب

 

بود موسی هنوز اندر سماوات

رسول مصطفی ممسوس بالذات

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۴ - جواب

 

سرایت کرد سر ذات بر ذات

شه شطرنج علم و عین شد مات

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۴ - جواب

 

مرا در نطع لوح محو کن مات

چو شه بنشان بصدر لوح اثبات

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۲۵ - جواب

 

خدا افکند از میخانه ذات

که در او نفی کونینست اثبات

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۳۰ - فی المناجات

 

رزی کش آب جوی از جدول ذات

شراب اوست دور از رنج آفات

صفای اصفهانی
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۱۵ - مزاح با یکی از وزیران

 

کمال السلطنه با آن کمالات

شده اندر عِلاج بیضه ام مات

ایرج میرزا
 

ملک‌الشعرا بهار » قطعات » شمارهٔ ۹ - قدرت روح

 

رفیقی داشتم بل اوستادی

که‌صرف ‌صحبتش می گشت اوقات

علوم روح را تدریس می کرد

برین سرگشتهٔ جهل و خرافات

بهم دادیم قولی صادقانه

[...]

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۱۹
۲۰
۲۱
sunny dark_mode