گنجور

عطار » اسرارنامه » بخش بیستم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

چو دل پر تفت و جان پرتاب باشد

نگونساری من درخواب باشد

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۵ - آغاز داستان

 

کجا برگ گلی را تاب باشد

که در شهری شکر بی آب باشد

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۷ - در بیان رعایت ادب فرماید

 

چو اعمال تو با آداب باشد

ترا صد گونه فتح الباب باشد

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۴ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

حقیقت خامشی در آب باشد

کسی کز بحر در غرقاب باشد

عطار نیشابوری
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۲۸

 

مرا در هجر تو کی خواب باشد

چو بحر عشق بی پایاب باشد

ببخشا بر دل آنکس که بی تو

در آب چشم خود غرقاب باشد

به روی چون زرم از درد هجران

[...]

جهان ملک خاتون