گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶۰

 

در این مقام اگر می مقام باید کردبکار خویش نکوتر قیام باید کرد
به هرچه خوشترت آید زنامها، تن رابه فعل خویش بدان نام نام باید کرد
که نام نیکو مرغ است و فعل نیکش دامزفعل خویش بر این مرغ دام باید کرد
زخوی نیک و خرد در ره مروت و فضلمر اسپ تن را زین و لگام […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو
 

قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶۰ - در ستایش شاهنشاه جمجاه محمد شاه غازی طاب ا‌لله ثراه فرماید

 

الا تدارک ماه صیام بایدکرد

خلاف عادت شرب مدام باید کرد

به مصلحت دو سه روزی نماز باید کرد

ز می قعود و به تقوی قیام بایدکرد

ز بانگ زیر و بم مقریان بد آواز

به خویش عیش شبانگه حرام باید کرد

ز بهر حفظ سلامت جز این علاجی نیست

که ‌گوش هوش به وعظ امام باید کرد

امام را چو به منبر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

قاآنی