گنجور

اشعار مشابه

 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶۰

 

در این مقام اگر می مقام باید کرد

بکار خویش نکوتر قیام باید کرد

به هرچه خوشترت آید زنامها، تن را

به فعل خویش بدان نام نام باید کرد

که نام نیکو مرغ است و فعل نیکش دام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو قبادیانی
 

قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶۰ - در ستایش شاهنشاه جمجاه محمد شاه غازی طاب ا‌لله ثراه فرماید

 

الا تدارک ماه صیام بایدکرد

خلاف عادت شرب مدام باید کرد

به مصلحت دو سه روزی نماز باید کرد

ز می قعود و به تقوی قیام بایدکرد

ز بانگ زیر و بم مقریان بد آواز

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قاآنی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۴۶۳

 

قضای عشرت ماه صیام باید کرد

شراب سی شبه امشب بجام باید کرد

بریخت خون خم ار زاهدی زتیغ هلال

بحکم شرع از او انتقام باید کرد

تو را چه سود زسی روز و شب قیام و قعود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

آشفتهٔ شیرازی